Kilim Tradicional

Kilim Tradicional

Kilim Tradicional 

Tamanho:

2,5 x 3,5