KIlim Tradicional

KIlim Tradicional

Kilim Tradicional 

Tamanho:

2,0 x 3,0